دمنده های ضد انفجار

 

اين دمنده ها با ظرفيتهاي هوا دهي زياد قادر هستند حجم زيادي هوا را جهت تخليه سريع آلودگي يا دود حاصل از حريق با ايجاد فشار مثبت در فضاي آلوده يا دچار حريق شده به داخل اين محيط ها وارد نمايند .

 

مدل هاي موجود BTF-60  با قطر 60 سانت با هوا دهي 16500 متر مکعب در ساعت و BTF-80  با قطر 80 سانت با هوا دهي 27000 متر مکعب در ساعت آماده تحويل مي باشند .

درجه ضّد انفجاري دمنده هاي مذکور EXd ll CT 5  مي باشد . 

برق مورد استفاده براي راهبري اين دمنده ها ، برق معمولي شهر (220 ولت ،‌50 هرتز )‌مي باشد .

به دليل بزرگي و سنگيني اين دمنده ها جهت سهولت حمل و نقل ،  دمنده ها داراي چرخ مي باشند .

 

ساير اطلاعات فنّي در جدول زير ارائه شده است :‌