کفپوش عايق برق

·        کفپوش عايق برق :

اين کفپوش ها در انواع ضخامت ها و تنوع مقاومت الکتريکي ذيل، تأييد شده آزمايشگاه گروه برق فشار قوي پژوهشگاه وزارت نيروي ايران موجود مي باشند :

کفپوش با ضخامت 2 ميلي متر بر طبق تائيديه استاندارد IEC60243-1 1998   داراي مقاومت الکتريکي تا 38 کيلو ولت  و طبق تائيديه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پايداري ولتاژ متناوب داراي مقاومت الکتريکي تا  20 کيلو ولت و بر اساس آزمون Proof ولتاژ متناوب داراي  مقاومت الکتريکي تا 10 کيلو ولت بوده  و به صورت طاقه هاي 10 متري با عرض 1 متر به رنگ طوسي روشن آماده تحويل است.

کفپوش با ضخامت 4 ميلي متر بر طبق تائيديه استاندارد  IEC60243-1 1998 داراي مقاومت الکتريکي تا 47 کيلو ولت  و طبق تائيديه استانداردIEC61111:2002 آزمون پايداري ولتاژ متناوب  داراي مقاومت الکتريکي تا  40 کيلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب  داراي مقاومت الکتريکي  تا 30 کيلو ولت بوده  و  به صورت طاقه هاي 10 متري با عرض 1 متر به رنگ يشمي آماده تحويل است.

کفپوش با ضخامت 6 ميلي متر بر طبق تائيديه استاندارد IEC60243-1 1998  داراي مقاومت الکتريکي تا 54 کيلو ولت و طبق تائيديه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پايداري ولتاژ متناوب داراي مقاومت الکتريکي  تا 50 کيلو ولت بوده  و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب  داراي مقاومت الکتريکي تا  40 کيلو ولت  بوده و به صورت طاقه هاي 5 متري با عرض 1 متر به رنگ کرم سير آماده تحويل است.